Uspjeh učenika na maturi

O FAKULTETIMA

S položenom državnom maturom učenici imaju uvjete za prijavu na određeni fakultet. Fakulteti autonomno određuju razinu obveznih predmeta  te izborne predmete koji su potrebni za upis.

Neki fakulteti zahtijevaju samo da je predmet položen na  B razini i za to ne dodjeljuju bodove (primjerice Edukacijsko-rehabilitacijski  fakultet za matematiku). Neki  fakulteti  također zahtijevaju B  razinu, ali najveći mogući broj bodova  može dobiti samo učenik koji je na A razini 100 % točno riješio test. Primjerice, Ekonomski fakultet  traži matematiku na B razini i najveći broj bodova je 100. Taj broj bodova može ostvariti samo učenik koji je na A razini riješio test 100 % točno. Učenik koji je na B razini test riješio 100 % točno, može ostvariti 60 bodova. Dakle, prilikom izbora razine predmeta treba voditi brigu da dobro napisani testovi na B razini nisu garancija upisa na fakultetima na kojima konkurira veliki broj učenika.

Ako niste sigurni koju razinu predmeta izabrati, prijavite se na naša inicijalna testiranja i savjetovanje, ili nas kontaktirajte !

 

Kod odabira izbornog predmeta provjerite je li on obvezan uvjet za upis na fakultet. Ako predmet i nije uvjet, često je nemoguće ostvariti dovoljan broj bodova za upis zbog velikog broja zainteresiranih.

Neki fakulteti uz obvezan izborni predmet, omogućavaju polaganje jednog ili dva neobvezna predmeta  i stjecanje dodatnih  bodova (primjerice Farmaceutsko-biokemijski fakultet). Naš savjet je: izađite na ispite iz svih predmeta koji donose dodatne bodove. Ponekad i bodovi  za ocjenu dovoljan mogu biti presudni za upis.

Za sve redovite studente prva godina studiranja je besplatna. Studenti koji u redovito polože godinu i steknu 60 ECTS bodova i dalje ne plaćaju. Ostali moraju plaćati, a visina participacije ovisi o stečenim ECTS bodovima (tj. položenim ispitima) Što je manje bodova, veća je participacija. Maksimalna participacija u troškovima studiranja ovisi o fakultetu i iznosi između 5.000,00 kn i 9.500,00 kn

Sve informacije o zahtjevima pojedinih fakulteta (razine obveznih predmeta, izborni predmeti, dodatni uvjeti, raspodjela bodova i sl.) pratite redovito na stranici www.postani-student.hr . Na njoj su podatci pouzdani i redovito se ažuriraju. Svi ostali izvori informacija zahtijevaju provjeru!

USPJEH MATURANATA NA DRŽAVNOJ MATURI 2011./12.

Predmet  Broj pristupnika

Ocjena

i % pristupnika s ostvarenm ocjenom

1

2

3

4

5

MatematikaA razina

10 925

12,85

37,78

30,09

15,90

3,38

Matematika B razina

21 247

7,93

33,1

33,7

17.27

8.63

Engleski j.A razina

15 322

0,57

8,4

41,69

37,47

11,87

Hrvatski j.A razina

21 699

0,97

10,36

57,08

25,58

6,02

Hrvatski j.  B razina

10 167

4,81

18,93

68,89

6,93

0,43

Engleski j.B razina

13 597

4,47

21,25

46,46

19,19

8,63

Francuski j.A razna

101

0,00

1,98

10,89

31,68

55,45

Francuski j. B razina

11

9,09

27,27

27,27

27,7

9,09

Njemački j.A razina

1 056

1,23

9,47

30,97

31,44

26,89

Njemački j.B razina

2 215

3,91

19,01

27,34

31,06

18.68

Španjolski j.A razina

79

3,80

13,92

50,63

27,85

3,80

Španjolski j.B razina

1

0,00

0,00

100

0,00

0,00

Talijanski j.A razina

345

1,16

15,36

41,45

30,43

11,59

Talijanski B razina

43

0,00

13,95

23,26

44,19

18,60

Biologija 

6602

10,07

34,97

33,28

17,07

4,6

Etika 

61

13,11

27,87

37,70

18,03

3,28

Filozofija 

323

7,43

27,55

38,39

24,15

2,48

Fizika 

8017

18,95

27,68

32,28

14,56

6,54

Geografija 

528

7,22

40,55

41,92

9,97

0,34

Informatika 

2818

17,07

50,25

23,14

7,42

2,13

Kemija 

3187

12,68

31,35

34,83

15,06

6,09

Likovna umj 

1 182

1,61

24,37

41,37

28,51

4,15

Logika 

165

3,03

36,36

41,82

12,73

6,06

PiG 

9700

1,66

31,45

50,92

15,10

0,87

Povijest 

1415

18,59

36,25

33,99

9,33

1,84

Psihlogija 

3 803

30,46

32,20

22,98

10,74

3,62

Sociologija 

709

14,10

29,06

35,68

17,49

3,67

Vjeronauk 

160

8,13

26,88

35,63

23,75

5,63

 

Uspjeh na državnoj maturi 2012./13: prezentacija_dm_2013