Državna matura i fakulteti

Gimnazijalci svoje srednjoškolsko obrazovanje završavaju polaganjem državne mature. Ona se zato polaže prema gimnazijskom programu. Učenici strukovnih škola svoje srednjoškolsko obrazovanje završavaju polaganjem strukovnog ispita odnosno završnoga rada. Njima je državna matura uvjet ako žele svoje obrazovanje nastaviti na stručnim studijima ili fakultetima.

Matura se polaže u dva roka: ljetnom (svibanj/lipanj) i jesenskom (kolovoz/rujan). Na jesenski rok upućuju se učenici koji maturu nisu položili u ljetnom roku ili ako žele popraviti ocjene. Učenici koji tekuće godine završavaju četvrti razred, maturu polažu u svojoj školi. Ostali pristupnici maturu polažu na mjestu koje odredi NCVVO.

Na državnoj maturi obvezna su tri predmeta: hrvatski jezik, matematika i strani jezik. Mogu se polagati na A (viša) ili B (osnovna) razina. Postignute ocjene upisuju  se gimnazijalcima u maturalnu svjedodžbu. Izborni predmeti  polažu se na jednoj razini. Oni nisu uvjet za dobivanje maturalne svjedodžbe, a ako ih položi,  učenik dobiva potvrdu. Može se  polagati najviše izbornih 6 predmeta.

Na ljetni rok državne mature mogu izaći samo učenici koji su s uspjehom završili četvrti razred odnosno kojima je pozitivno riješen prigovor na zaključnu ocjenu.

Učenik koji padne jedan ili više predmeta  na maturi, može ih polagati u idućem roku. Ako se radi o obveznim predmetima, može promijeniti razinu. Također se mogu popravljati ocjene, ali tada se plača 175,00 kn (u 2013.). Učeniku se uvijek u obzir uzima bolja ocjena koju je ostvario (bez obzira je li postignuta na prvom ili drugom roku).

Kakvi su bili rezultati na prethodnoj državnoj maturi 2013. godine možete pogledati u ovoj prezentaciji

prezentacija_dm_2013